Wersje językowe
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin zakupu i dostawy w sklepie HESESOX.COM

 

 1. Właścicielem sklepu hesesox.com i jednocześnie Sprzedającym jest LOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Ogrodowa 27B 
  05-500 Mysiadło NIP: 5223003162 , Regon: 146520048 zwana dalej („Lova” lub „Sprzedającym”), działająca pod adresem www.hesesox.com
 2. Zakupu w sklepie hesesox.com może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej („Klient” lub „Kupujący”).
 3. Sprzedaż wysyłkowa jest realizowana na podstawie zamówienia składanego w sklepie internetowym hesesox.com
 4. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia składane w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty i niedziele oraz w święta rozpatrywane będą od najbliższego dnia roboczego.
 5. Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest podanie adresu e-mail oraz telefonu.
 6. Realizacja zamówienia następuje w ciągu maksymalnie do 5 dni roboczych w przypadku zakupu płatnego przez płatności online czy gotówką przy odbiorze. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, zamawiający otrzyma na ten temat informację pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 8. Dostawy realizowane są za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej.
 9. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 10. W chwili odbioru zamówionego towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić czy przesyłka dotarła w należytym stanie, czy nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu i czy jest zgodna z zamówieniem. Stwierdzenie przy odbiorze uszkodzenia lub niezgodności przesyłki z zamówieniem stanowi podstawę do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji z tego tytułu. 

  REKOJMIA I REKLAMACJE
  Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

  Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

  Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład: w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@lova.com.pl;

  Sprzedawca zaleca składanie reklamacji poprzez formularz umieszczony w zakładce ZWROTY I REKLAMACJE w stopce serwisu hesesox.com Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

  Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

  Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Ogrodowa 27B, 05-500 Mysiadło. Koszt dostarczenia produktu ponosi Klient.

  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:     https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).

  Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia produktu do Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@lova.com;

  Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat (2 lata) od dnia wydania towaru klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu towaru przez konsumenta - bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej.

  Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny w zakładce ZWROTY I REKLAMACJE w stopce serwisu hesesox.com. Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy - Adresat : Lova Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 27B, 05-500 Mysiadło, biuro@lova.com.pl. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

  Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

  Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: LOVA Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 27B, 05-500 Mysiadło.

  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

  Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument: Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

  Poniższe punkty Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

  Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

  W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

  Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

  W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 11. Koszty i sposoby dostawy przesyłki z zamówieniem:

  - przesyłka kurierska (Kurier Inpost) - 15 zł (czas dostawy: 2 dni robocze)

  - paczkomaty InPost - 13,90 zł (czas dostawy: 2 dni robocze)

  - kurier - płatność przy odbiorze (Kurier InPost) - 19,90 zł (czas dostawy: 2 dni robocze)

  Darmowa dostawa od 100 zł - przy płatności z góry

  Darmowa dostawa od 200 zł - przy płatności za pobraniem

  Czas realizacji zamówienia wynosi standardowo 2 dni robocze, a zazwyczaj zamówienia wysyłane są tego samego lub kolejnego dnia po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostawy zamówienia do 14 dni od daty dokonania płatności za zamówienie - w szczególnych, losowych przypadkach. O wszelkich ewentualnych opóźnieniach i ich powodach Sprzedawca będzie informować Kupującego mailowo i/lub telefonicznie.

 12. Należność za zamówienie może być realizowana za pomocą:
  • przelewu za pomocą szybkich płatności online
  • karty płatniczej. Akceptowane karty: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electron, Maestro.
   W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. 
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • BLIK
  • Przelewu odroczonego PayPo
  • Przelewu tradycyjnego

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A (www.bluemedia.pl)

13. Zawarcie transakcji potwierdzane jest dowodem zakupu w formie faktury VAT, wysyłanym do klienta wraz z zamówieniem.

14. Wszystkie oferowane produkty posiadają gwarancję udzieloną przez producenta. Wszelkie problemy techniczne dotyczące zakupionego towaru rozpatrywane są przez Lova Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Ogrodowej 27B w Mysiadle. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika wszelkie koszty pokrywa klient.

15. Zasady ochrony Danych Osobowych opisane są w Polityce prywatności.

16. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl